Skip to Menu Skip to Search Contact Us India Websites & Languages Skip to Content

1. Warunki ogólne

1.1 Jesli nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie oferty lub usługi oraz wszystkie wynikajace zale�0;0;3;nosci umowne pomiedzy SGS SA, którakolwiek spółka afiliowana SGS SA lub którymkolwiek ich przedstawicielem (w ka�0;0;3;dym przypadku “SGS”) a osoba ubiegajaca sie o usługi certyfikacyjne („Klient”) beda
podlegały niniejszym Warunkom Ogólnym.

1.2 Niniejsze Warunki Ogólne, oraz, jesli dotyczy, Oferta, Zgłoszenie, Regulamin Postepowania, Znaki Certyfikacyjne SGS, Warunki Licencyjne stanowia całe porozumienie („Kontrakt”) pomiedzy Klientem i SGS w zwiazku z przedmiotem niniejszych Warunków Ogólnych. Z zastrze�0;0;3;eniem odmiennych postanowien,
wszelkie zmiany Kontraktu nie beda wa�0;0;3;ne jesli nie zostana sporzadzone na pismie i podpisane przez lub w imieniu Klienta i SGS.

1.3 Jesli zostanie wystawiony Certyfikat na rzecz Klienta, SGS bedzie swiadczyc Usługi z zachowaniem odpowiedniej starannosci i wykorzystaniem umiejetnosci oraz zgodnie z aktualnie obowiazujacym Regulaminem Postepowania Organu Certyfikujacego. Egzemplarz takiego Regulaminu, z wszelkimi dotychczasowymi zmianami, zostanie dostarczony Klientowi przez Organ Certyfikujacy z chwila rozpoczecia Usług.

2. DEFINICJE

“Organ Akredytujacy” oznacza organizacje (zarówno publiczna jak i prywatna) posiadajaca uprawnienia do wyznaczania Organów Certyfikujacych;

“Zgłoszenie“ oznacza wniosek Klienta o swiadczenie usług;

“Certyfikat“ oznacza Certyfikat wydany przez kompetentny Organ Certyfikujacy;

“Organ Certyfikujacy” oznacza spółki SGS posiadajace uprawnienia do wydawania Certyfikatów;

“Regulamin postepowania” oznacza regulamin postepowania wydany przez Organ Certyfikujacy zgodnie z odpowiednim trybem certyfikacyjnym;

“Oferta” oznacza zakres usług jakie maja byc swiadczone przez SGS dla Klienta.

"Raport" raport wystawiany przez SGS dla Klienta, okreslajacy czy bedzie wydane zalecenie wystawienia Certyfikatu.

“Warunki Licencji na Znak Certyfikacyjny SGS” oznaczaja warunki korzystania z licencjonowanego znaku certyfikacyjnego SGS.

3. USŁUGI

3.1 Niniejsze Warunki Ogólne obejmuja nastepujace usługi (“Usługi”):

(a) certyfikacja systemów w zakresie: jakosci, ochrony srodowiska, bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz inne rodzaje certyfikacji w systemie zarzadzania zgodnie z miedzynarodowymi lub krajowymi normami;

(b) certyfikacja zgodnosci produktów zgodnie z Dyrektywami Komisji Europejskiej lub krajowymi przepisami legislacyjnymi i certyfikacja produktów zgodnie z nieobowiazkowymi dokumentami normatywnymi, specyfikacjami lub przepisami technicznymi;

(c) certyfikacja w zakresie usług zgodnie z nieobowiazkowymi dokumentami normatywnymi, specyfikacjami lub przepisami technicznymi;

(d) certyfikacja procesów;

(e) certyfikacja umiejetnosci.

3.2 Na zakonczenie programu oceny, SGS przygotuje i przedło�0;0;3;y Klientowi Raport. Wszelkie zalecenia udzielone w Raporcie nie sa wia�0;0;3;ace dla Organu Certyfikujacego, a decyzja dotyczaca wydania Certyfikatu podejmowana jest według wyłacznego uznania Organu Certyfikujacego.

3.3 Klient przyjmuje do wiadomosci, �0;0;3;e SGS, w wyniku zawarcia Kontraktu lub swiadczenia Usług, nie wstepuje w obowiazki Klienta ani strony trzeciej, ani nie zwalnia ich z �0;0;3;adnej odpowiedzialnosci, ani w inny sposób nie przejmuje, nie umniejsza ani nie zobowiazuje sie do zwolnienia Klienta z zobowiazan wobec jakiejkolwiek strony trzeciej lub strony trzeciej Klienta.

3.4 Certyfikacja, zawieszenie, odwołanie lub anulowanie Certyfikatu bedzie wykonane zgodnie z odpowiednim Regulaminem Postepowania.

3.5 SGS mo�0;0;3;e zlecic wykonanie Usług w całosci lub czesci przedstawicielowi lub podwykonawcy a Klient upowa�0;0;3;nia SGS do ujawnienia przedstawicielowi lub podwykonawcy wszystkich informacji koniecznych do realizacji Usług.

4. ZOBOWIAZANIA KLIENTA

4.1 Klient zobowiazuje sie zapewnic, aby wszystkie próbki produktów, dostep, pomoc, informacje, zapisy, dokumentacja i urzadzenia były do dyspozycji SGS na �0;0;3;adanie SGS, w tym pomoc odpowiednio wykwalifikowanego, poinformowanego i upowa�0;0;3;nionego personelu Klienta. Klient ponadto udostepni
nieodpłatnie dla SGS odpowiednie miejsce do odbywania spotkan.

4.2 W zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, Klient potwierdza, �0;0;3;e nie został nakłoniony do zawarcia Kontraktu w oparciu o jakakolwiek gwarancje, oswiadczenie, deklaracje, zapewnienie, postanowienie, porozumienie, przyrzeczenie, odszkodowanie czy zobowiazanie oraz w zwiazku z tym nie została udzielona mu �0;0;3;adna gwarancja, oswiadczenie, deklaracja, zapewnienie, postanowienie, umowa, odszkodowanie czy zobowiazanie z jakiegokolwiek tytułu z wyjatkiem tego co okreslaja niniejsze Warunki Ogólne. Ponadto, w zakresie w jakim został nakłoniony zrzeka sie bezwarunkowo i nieodwołalnie wszelkich roszczen, praw lub srodków zadoscuczynienia, do których miałby prawo w przeciwnym razie z tego tytułu. Wszelkie warunki lub
postanowienia zawarte w dokumentach Klienta w standardowej formie, które sa niezgodne, lub które moga oznaczac zmiane lub uzupełnienie niniejszych Warunków Ogólnych beda całkowicie bezskuteczne, chyba �0;0;3;e zostana one wyraznie zaakceptowane na pismie przez SGS.

4.3 Klient podejmie wszystkie niezbedne kroki, aby usunac lub naprawic wszelkie przeszkody lub przerwy w realizacji Usług.

4.4 Aby umo�0;0;3;liwic SGS zachowanie zgodnosci z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa, higieny i pracy Klient udostepni SGS wszystkie informacje dotyczace istniejacych lub potencjalnych zagro�0;0;3;en, na jakie mo�0;0;3;e byc nara�0;0;3;ony personel SGS w czasie jego wizyt. SGS podejmie wszelkie zasadne kroki, tak aby personel SGS w czasie przebywania na terenie zakładu Klienta stosował sie do wszystkich przepisów bhp Klienta, pod warunkiem, �0;0;3;e Klient
zapozna SGS z nimi.

4.5 W przypadku certyfikacji zgodnosci produktu na mocy Dyrektywy EC Klient zobowiazuje sie zachowywac zgodnosc ze wszystkimi przepisami Dyrektywy. W szczególnosci Klient mo�0;0;3;e załaczac znak zgodnosci EC tylko wówczas, gdy spełnione sa wszystkie wymagania Dyrektywy.

4.6 Klientowi wolno odtwarzac lub publikowac streszczenia jakiegokolwiek raportu SGS tylko wówczas jesli nie ma w nim nazwy SGS w �0;0;3;adnej postaci, lub Klient uzyskał uprzednio pisemne upowa�0;0;3;nienie SGS. SGS zastrzega sobie prawo do wniesienia skargi w przypadku ujawnienia z naruszeniem niniejszej klauzuli lub ujawnienia, które SGS uwa�0;0;3;a według własnego wyłacznego uznania za nadu�0;0;3;ycie. Klient zobowiazuje sie nie podawac do
wiadomosci publicznej szczegółów dotyczacych sposobu, w jaki SGS wykonuje, prowadzi i realizuje swoje czynnosci.

4.7 Klient zobowiazany jest do natychmiastowego poinformowania SGS o wszelkich zmianach na terenie jego zakładu, które moga wpłynac na system jego zarzadzania, obsługe produktów, proces lub umiejetnosci. Wszelkie naruszenie obowiazku poinformowania mo�0;0;3;e skutkowac anulowaniem Certyfikatu. Ponadto Klient zobowiazany jest do informowania SGS o istnieniu jakichkolwiek wa�0;0;3;niejszych niezgodnosci stwierdzonych w czasie kontroli
przeprowadzanej przez Klienta, jego wspólników lub urzedy publiczne.

5. OPŁATY I PŁATNOSCI

5.1 Opłaty podane Klientowi obejmuja wszystkie etapy prowadzace do zakonczenia programu oceny lub czynnosci i przedło�0;0;3;enia Raportu oraz okresowych kontroli, jakie beda przeprowadzane przez SGS w celu utrzymania Certyfikatu. Poniewa�0;0;3; opłaty bazuja na stawce obowiazujacej w momencie zło�0;0;3;enia Oferty, SGS zastrzega sobie prawo do zwiekszenia opłat w czasie okresu rejestracyjnego. SGS mo�0;0;3;e równie�0;0;3; zwiekszyc swoje opłaty jesli polecenia Klienta ulegna zmianie lub oka�0;0;3;a sie niezgodne z poczatkowymi szczegółami przekazanymi dla SGS zanim SGS podał odpowiednia oferte opłat. Klienci beda poinformowani o
wszelkich zwiekszeniach opłat.

5.2 Dodatkowe opłaty beda naliczone za czynnosci, które nie zostały ujete w Ofercie oraz za prace, które oka�0;0;3;a sie konieczne w wyniku ustalonych niezgodnosci. Obejmuja one m.in. koszty wynikajace z:

(a) powtórzenia czesci lub całosci programu oceny lub czynnosci ze wzgledu na niezastosowanie sie do procedur i przepisów rejestracyjnych;

(b) dodatkowych prac spowodowanych zawieszeniem, anulowaniem i/lub ponownym wystawieniem Certyfikatu;

(c) ponownej oceny ze wzgledu na zmiany w systemie zarzadzania lub produktach, procesie lub usługach; lub

(d) zastosowania sie do wezwania sadowego celem przedło�0;0;3;enia dokumentów lub zło�0;0;3;enia zeznan w zwiazku z pracami wykonanymi przez SGS.

5.3 Z zastrze�0;0;3;eniem klauzuli 5.2, opłaty dodatkowe beda płatne według stawek SGS aktualnie obowiazujacych w przypadku pilnych zamówien, anulowania lub zmiany harmonogramu usług lub powtórzenia w czesci lub w całosci programu oceny lub czynnosci, które oka�0;0;3;a sie niezbedne zgodnie z wymogami okreslonymi w Regulaminie postepowania.

5.4 Egzemplarz obowiazujacych stawek SGS udostepniany jest przez SGS na �0;0;3;yczenie.

5.5 Jesli nie zostało inaczej stwierdzone wszystkie podane opłaty nie obejmuja kosztów podró�0;0;3;y i utrzymania (którymi zostanie obcia�0;0;3;ony Klient zgodnie z Polityka SGS dot. kosztów podró�0;0;3;y). Wszystkie opłaty i dodatkowe nale�0;0;3;nosci nie obejmuja obowiazujacych podatków VAT, podatku od sprzeda�0;0;3;y lub
podobnego podatku w odnosnym kraju.

5.6 Po zło�0;0;3;eniu Raportu Klientowi, SGS wystawi fakture Klientowi. Faktury na dodatkowe i dalsze prace beda wystawiane po zakonczeniu odpowiedniego zadania. Jesli nie uzgodniona została płatnosc zaliczkowa, wszystkie faktury sa płatne w ciagu trzydziestu (30) dni od daty ka�0;0;3;dej faktury („Termin Płatnosci”) bez
wzgledu na to czy system lub produkty Klienta kwalifikuja sie do certyfikacji, w przeciwnym razie naliczane beda odsetki w wysokosci 1,5% miesiecznie (lub w takiej wysokosci jaka zostanie ustalona na fakturze) od Terminu Płatnosci włacznie do dnia, w którym płatnosc została faktycznie otrzymana.

5.7 Wszelkie korzystanie przez Klienta z jakiegokolwiek Raportu lub Certyfikatu lub informacji tam zawartych jest uwarunkowane terminowa zapłata wszystkich opłat i nale�0;0;3;nosci. Obok srodków odszkodowawczych okreslonych w Regulaminie postepowania, SGS zastrzega sobie prawo do zakonczenia lub przerwania całej pracy i/lub doprowadzenia do wstrzymania lub anulowania Certyfikatu w stosunku do Klienta, który nie uiszcza w terminie płatnosci za fakture.

5.8 Klient nie bedzie uprawniony do zatrzymania lub odroczenia płatnosci jakiejkolwiek kwoty nale�0;0;3;nej dla SGS z tytułu sporów, roszczen wzajemnych czy wzajemnego rozliczenia nale�0;0;3;nosci, które rzekomo moga nale�0;0;3;ec sie od SGS.

5.9 SGS mo�0;0;3;e wniesc powództwo o sciagniecie niezapłaconych opłat do sadu kompetentnej jurysdykcji.

5.10 Klient zapłaci wszystkie koszty sciagniecia nale�0;0;3;nosci, w tym zasadne wynagrodzenie adwokatów i inne zwiazane z tym koszty.

6. ARCHIWIZOWANIE

6.1 SGS zobowiazuje sie przechowywac w swoich archiwach wszystkie materiały zwiazane z programem oceny oraz programem kontroli dotyczacej takiego Certyfikatu przez okres wymagany przez odpowiedni Urzad Akredytacyjny lub zgodnie z prawem w kraju Organu Certyfikujacego.

6.2 Pod koniec okresu archiwizacji, SGS przeniesie, zatrzyma, lub pozbedzie sie materiałów według własnego uznania, chyba, �0;0;3;e otrzyma inne instrukcje od Klienta. Opłaty za wykonanie takich instrukcji zostana zafakturowane na Klienta.

7. RAPORT I PRAWO WŁASNOSCI DO CERTYFIKATU ORAZ WŁASNOSC INTELEKTUALNA

Wszelkie dokumenty, w tym m.in. Raport lub Certyfikat, przekazany przez SGS oraz prawo autorskie w nim zawarte bedzie i pozostanie własnoscia SGS, a Klient w �0;0;3;aden sposób nie zmieni i nie bedzie błednie interpretowac zawartosci takich dokumentów. Klient bedzie miał prawo sporzadzac kopie tylko i wyłacznie do własnych celów wewnetrznych. Kopie Certyfikatów dostepne sa na �0;0;3;yczenie do zewnetrznych celów informacyjnych.

8. PRZEKAZ INFORMACJI

Klient mo�0;0;3;e promowac posiadana certyfikacje zgodnie z warunkami okreslonymi w Regulaminie, który dotyczy korzystania ze znaków certyfikacyjnych. Korzystanie z nazwy firmowej SGS lub innych zastrze�0;0;3;onych znaków towarowych do celów reklamowych nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody SGS.

9. POUFNOSC

9.1 W znaczeniu stosowanym w tym dokumencie, “Informacje Poufne” beda oznaczac wszelkie zastrze�0;0;3;one ustne lub pisemne informacje jakie jedna strona mo�0;0;3;e uzyskac od drugiej stosownie do Kontraktu lub informacje przekazane odnosnie działalnosci drugiej strony, jednak takie Informacje Poufne nie beda obejmowac informacji, które (1) sa lub zostana podanej do wiadomosci publicznej; (2) były dostepne dla strony otrzymujacej bez wymogu
zachowania poufnosci przed data ich ujawnienia przez strone ujawniajaca; (3) zostały ujawnione stronie przez niezale�0;0;3;na strone trzecia z prawem do dokonania takiego ujawnienia.

9.2 Jesli prawo lub organ sadowniczy, panstwowy lub inny organ regulacyjny nie stanowi inaczej, �0;0;3;adna ze stron, ani ich przedstawiciele czy podwykonawcy, nie beda wykorzystywac Informacji Poufnych w innym celu ni�0;0;3; w zwiazku z Kontraktem i nie beda ujawniac Informacji Poufnych drugiej strony �0;0;3;adnej osobie,
czy podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjatkiem tego co zostało wyraznie przewidziane w niniejszych Warunkach.

10. CZAS TRWANIA I ROZWIAZANIE UMOWY

10.1 Jesli nie zostało inaczej uzgodnione, Kontrakt bedzie obowiazywał (z zastrze�0;0;3;eniem prawa do rozwiazania okreslonego w niniejszych Warunkach Ogólnych) przez okres okreslony w Ofercie („Okres Poczatkowy”). W dniu wygasniecia Okresu Poczatkowego, Kontrakt ulegnie automatycznemu przedłu�0;0;3;eniu,
chyba, �0;0;3;e i dopóki jedna ze stron nie poinformuje drugiej strony na pismie, �0;0;3;e Kontrakt ma byc rozwiazany, przynajmniej na trzy miesiace przed wygasnieciem Okresu Poczatkowego lub za trzymiesiecznym wypowiedzeniem w ka�0;0;3;dym czasie po zakonczeniu Okresu Poczatkowego.

10.2 SGS jest uprawniona, w ka�0;0;3;dym czasie, przed wystawieniem Certyfikatu, do rozwiazania Kontraktu jesli Klient dopusci sie istotnego naruszenia swoich obowiazków i, po otrzymaniu zawiadomienia o takim naruszeniu, Klient nie naprawi takiego naruszania w ciagu 30 dni ku zadowoleniu SGS.

10.3 Ka�0;0;3;da ze stron bedzie uprawniona do natychmiastowego zakonczenia swiadczenia Usług w przypadku jakiegokolwiek postepowania układowego z wierzycielami, bankructwa, niewypłacalnosci, likwidacji lub rozwiazania działalnosci przez druga strone.

10.4 Jesli nie zostało inaczej uzgodnione na pismie, prawa i obowiazki stron okreslone w klauzulach 8, 9, 12, 13 i 14 beda obowiazywały bez wzgledu na zakonczenie Usług czy zakonczenie Kontraktu.

10.5 W przypadku, gdy Klient przeniesie swoje działania na inna organizacje, przeniesienie Certyfikatu bedzie podlegac uprzedniej pisemnej zgodzie Organu Certyfikujacego. W przypadku udzielenia takiej zgody, korzystanie z Certyfikatu przez nowa organizacje bedzie podlegac Kontraktowi.

11. SIŁA WY�0;0;6;SZA

Jesli SGS nie bedzie mogła wykonywac lub zakonczyc usług, na które zawarty został Kontrakt, z jakiejkolwiek przyczyny pozostajacej poza kontrola SGS, w tym m.in. z powodu zdarzen losowych, wojny, aktów terrorystycznych lub akcji protestacyjnych; nieuzyskanie pozwolen, licencji lub rejestracji; choroby, smierci lub
rezygnacji personelu lub braku wypełnienia przez Klienta jego obowiazków na mocy Kontraktu, Klient zapłaci SGS:

(a) kwote wszystkich przerwanych wydatków faktycznie dokonanych lub poniesionych;

(b) proporcjonalna czesc uzgodnionych opłat odpowiadajaca czesci (jesli dotyczy) faktycznie wykonanych usług; a SGS bedzie zwolniony z całej odpowiedzialnosci za czesciowe lub całosciowe niewykonanie wymaganych Usług.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI i ODSZKODOWANIA

12.1 SGS zobowiazuje sie zachowac nale�0;0;3;yta starannosc i umiejetnosci przy realizacji Usług i zgadza sie poniesc odpowiedzialnosc wyłacznie w przypadkach udowodnionego zaniedbania.

12.2 Zadne postanowienie niniejszych Warunków Ogólnych nie bedzie wyłaczac ani ograniczac odpowiedzialnosci SGS wzgledem Klienta, w przypadku smierci lub obra�0;0;3;en osobistych lub oszustwa czy jakiejkolwiek sprawy wynikajacej z zaniedbania SGS, w zwiazku z która wyłaczenie lub ograniczanie jej odpowiedzialnosci byłoby nielegalne.

12.3 Z zastrze�0;0;3;eniem klauzuli 12.2, pełna odpowiedzialnosc SGS wobec Klienta odnosnie jakiegokolwiek roszczenia z powodu straty, szkód lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju lub z jakiegokolwiek tytułu bedzie ograniczona, w odniesieniu do jednego zdarzenia lub serii powiazanych zdarzen, do kwoty równiej opłatom dokonanym dla SGS na mocy Kontraktu (z wyłaczeniem podatku VAT z tego tytułu).

12.4 Z zastrze�0;0;3;eniem klauzuli 12.2, SGS nie bedzie ponosic �0;0;3;adnej odpowiedzialnosci wobec Klienta za roszczenia z tytułu straty, szkód lub wydatków chyba, �0;0;3;e postepowanie arbitra�0;0;3;owe zostanie wszczete w ciagu jednego roku od daty wykonania przez SGS usługi, która daje podstawe do roszczenia lub w przypadku
jakiegokolwiek domniemanego niewykonania usługi w ciagu roku od daty, kiedy taka usługa powinna zostac ukonczona.

12.5 Z zastrze�0;0;3;eniem klauzuli 12.2, SGS nie bedzie ponosic �0;0;3;adnej odpowiedzialnosci wobec Klienta ani wobec strony trzeciej:

(a) z tytułu straty, szkód lub wydatków wynikajacych z (i) niewypełnienia przez Klienta jego zobowiazan niniejszym okreslonych (ii) wszelkich działan podjetych lub nie podjetych na podstawie Raportów lub Certyfikatów; oraz (iii) wszelkich nieprawidłowych wyników, Raportów lub Certyfikatów wynikajacych z niejasnych, błednych, niepełnych, mylacych lub fałszywych informacji dostarczonych dla SGS;

(b) za utrate zysków, strate produkcji, utrate przedsiebiorstwa lub koszty poniesione w wyniku przerw w działalnosci, straty dochodów, straty mo�0;0;3;liwosci, straty kontraktów, straty perspektyw, straty w korzystaniu, straty wartosci firmy lub uszczerbek na reputacji, straty przewidywanych oszczednosci, koszty lub wydatki poniesione w zwiazku z wycofaniem produktu, koszty lub wydatki poniesione na zmniejszanie start oraz straty lub szkody wynikajacej z roszczen strony trzeciej (w
tym m.in. roszczenia z tytułu odpowiedzialnosci za produkty) jakie mo�0;0;3;e poniesc Klient; i

(c) z tytułu jakichkolwiek bezposrednich lub wynikowych strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju (bez wzgledu na to czy zaliczaja sie do szkód lub strat okreslonych w pkt. (b) powy�0;0;3;ej).

12.6 Z wyjatkiem okolicznosci udowodnionego zaniedbania lub oszustwa ze strony SGS, Klient ponadto wyra�0;0;3;a zgode na zabezpieczenie i ubezpieczenie SGS, jego urzedników, pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców na okolicznosc wszelkich roszczen (faktycznych lub potencjalnych) ze strony stron
trzecich z tytułu strat, szkód lub wydatków jakiegokolwiek pochodzenia, w tym wszystkich kosztów sadowych wynikajacych z jakiegokolwiek tytułu (i) w zwiazku z wykonaniem, domniemanym wykonaniem lub niewykonaniem Usług lub (ii) wynikajacych czy zwiazanych z produktem, procesem lub usługa bedaca
przedmiotem certyfikacji Klienta (w tym m.in. roszczenia z tytułu odpowiedzialnosci za produkty).

12.7 Ka�0;0;3;da ze stron uzyska odpowiednie ubezpieczenie, aby objac nim swoje zobowiazania na mocy Kontraktu.

13. POSTANOWIENIA KONCOWE

13.1 Jesli jakiekolwiek postanowienie Warunków Ogólnych oka�0;0;3;e sie niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek wzgledem, to nie bedzie to miało �0;0;3;adnego wpływu na wa�0;0;3;nosc, zgodnosc z prawem oraz wykonalnosc pozostałych postanowien.

13.2 Jesli nie zostało to wyraznie przewidziane w Warunkach Ogólnych, Klient nie mo�0;0;3;e scedowac ani przelac �0;0;3;adnego ze swoich praw wynikajacych z tych Warunków Ogólnych bez uprzedniej pisemnej zgody SGS.

13.3 Zadna ze stron nie sceduje Kontrataku bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym zgoda taka nie bedzie bezzasadnie odmówiona. Wszelka cesja nie bedzie zwalniac cedenta z �0;0;3;adnych zobowiazan czy obowiazków na mocy Kontraktu.

13.4 Ustawa o Kontraktach z 1999r. (Prawa Stron Trzecich) nie bedzie miała zastosowania do niniejszych Warunków Ogólnych ani do Kontraktu.

13.5 Strona udzielajaca zawiadomienia na mocy niniejszych Warunków Ogólnych musi udzielic je w formie pisemnie i doreczyc osobiscie lub wysłac poczta pierwsza klasa z uiszczona opłata lub faksem na adres drugiej strony podany w Zgłoszeniu. Zawiadomienie bedzie uwa�0;0;3;ane za doreczone drugiej stronie:

(a) w dniu doreczenia, jesli doreczone osobiscie;

(b) po trzech dniach od daty nadania, jesli wysłane poczta pierwsza klasa;

(c) w czasie wskazanym na wiadomosci potwierdzajacej przekaz faksowy Strony wysyłajacej, jesli wysłane faksem.

13.5 Strony przyjmuja do wiadomosci, �0;0;3;e SGS swiadczy Usługi Klientowi jako niezale�0;0;3;ny wykonawca, i �0;0;3;e Kontrakt nie tworzy �0;0;3;adnej spółki, przedstawicielstwa, stosunku pracy czy stosunku powierniczego pomiedzy SGS a Klientem.

13.6 Wszelkie zaniechanie przez SGS �0;0;3;adania od Klienta wywiazania sie z jakichkolwiek obowiazków na mocy niniejszych Warunków Ogólnych lub Kontraktu nie bedzie stanowic zrzeczenia sie praw SGS do �0;0;3;adania wykonania takich lub innych zobowiazan.

14. SPORY

Jesli nie zostało to wyraznie uzgodnione inaczej, wszystkie spory wynikajace na tle lub w zwiazku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi lub Kontraktem beda podlegały prawu Anglii i beda ostatecznie rozwiazywane zgodnie z Przepisami Arbitra�0;0;3;owymi Miedzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub kilku sedziów
arbitra�0;0;3;owych wyznaczonych zgodnie z wy�0;0;3;ej wymienionymi przepisami. Rozprawa arbitra�0;0;3;owa odbedzie sie w Pary�0;0;3;u (Francja) i bedzie prowadzona w jezyku angielskim.